Hacklica

Hackathon coding event

18.000 kn

7.000 kn

5.000 kn

OPĆI UVJETI NAGRADNOG NATJECANJA

Hacklica Hackathon @Weblica 2020.


Članak 1.
ORGANIZATOR NATJECANJA

Nagradno natjecanje punog naziva „Hacklica Hackathon“, skraćenog naziva „Hacklica“ (dalje u tekstu: „natjecanje“) priređuje: Weblica j.d.o.o. sa sjedištem u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22B, OIB 67304695703, (dalje: Organizator)


Članak 2.
SVRHA NATJECANJA

Natjecanje je događaj kojeg priređuje Organizator na kojem se okupljaju natjecatelji uključeni u razvoj softvera, a to uključuje: računalne programere i dizajnere korisničkog sučelja – koji zajedno surađuju na razvoju projekta koji će biti zadatak natjecanja.


Članak 3.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom natjecanju imaju punoljetne zaposlene i nezaposlene osobe sa hrvatskim državljanstvom te svi redovni i izvanredni studenti na sveučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj (dalje: „Natjecatelji“). Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Natjecatelja ili Tim ako procijeni da ne ispunjava uvjete za sudjelovanje, da krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili nanosi štetu interesima Organizatora. Natjecatelji se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi im mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji će biti predmet natjecanja. Natjecatelji su dužni donijeti svoju opremu, kao što su laptop, monitor, tastatura i druge potrebne stvari za natjecanje.
Natjecatelji činjenicom podnošenja prijave za sudjelovanje na natjecanju prihvaćaju i pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta ugovora, čime se smatra da su s Organizatorom zaključili ugovor koji uređuje međusobna prava i obveze Organizatora i Natjecatelja u vezi predmetnog natjecanja.
Sudjelovanje na natjecanju je dobrovoljno te prijavljeni Natjecatelji nisu dužni platiti nikakvu naknadu za sudjelovanje.


Članak 4.
PRIJAVA NA NATJECANJE

Natjecatelj se prijavljuje putem obrasca dostupnog na adresi https://weblica.hr/hacklica (dalje u tekstu: „internetska stranica“). Prijave se zaprimaju do subote 27.04.2020. u 23:59 sati.
Za valjanost svake prijave potrebno je navesti u prijavi tražene osobne podatke i dodatne podatke koji se traže te pristati na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Organizatora sukladno odredbama članka 15. ovih Općih uvjeta.
Natjecatelji u natjecanju sudjeluju isključivo u timovima (dalje: Tim). Moguće je prijaviti Tim koji može imati minimalno dva Natjecatelja , a maksimalno četiri Natjecatelja. Zabranjuje se prelazak Natjecatelja iz jednog Tima u drugi.
Tim prijavljuje voditelj Tima. Svaki Tim mora imati svoje ime. Ukoliko postoje dva tima s prijavom istog imena, Organizator će nazivima dodati rimske brojeve (II, III, …). Voditelj Tima je dužan prijaviti sve članove Tima koji su također Natjecatelji u kontekstu ovog natjecanja . Svaki Tim mora, ukoliko Organizator to od njega zahtijeva, opisati čime se bavi i navesti uspjehe na području IT-a, ukoliko postoje.
Osobe koje su se prijavile na natjecanje da bi stekle status Natjecatelja sukladno ovim Općim uvjetima su se obvezne na dan početka natjecanja, 09. 05. 2020. od 08:00 do 08:30 sati registrirati na mjestu natjecanja i tom prilikom potpisati Izjavu o prihvaćanju ovih Općih uvjeta ugovora.


Članak 5.
TRAJANJE NATJECANJA

Natjecanje traje od subote, 09.05.2020. u 09:00 sati do nedjelje, 10.05.2020. u 09:00 sati i održava se u prostorima Graditeljske škole na adresi Športska 1, 40000 Čakovec. Po završetku zadatka koji je predmet natjecanja, Natjecatelji su dužni stručnom žiriju natjecanja prezentirati projektno rješenje radi njegovog ocjenjivanja i prisustvovati objavi rezultata natjecanja.


Članak 6.
ZADATAK NATJECANJA

Timovima će biti predstavljeni problemi za koje će se tražiti da razviju programsko rješenje. Detalji konkretnog problema, kao i kriterija evaluacije, ostat će tajna do dana natjecanja, kada će svi Timovi u isto vrijeme dobiti zadatke i kriterije evaluacije. Tijekom natjecanja i nakon 24 sata kodiranja, žiri od ukupno 4 člana, koje određuje Organizator, evaluirat će sve radove te će nakon 7 dana i predstavljanja svih radova proglasiti pobjednike.
Dozvoljeno je korištenje svih dostupnih open source biblioteka i alata.
Svaki Tim može predati jedno rješenje. Svako predano rješenje mora biti originalna tvorevina Natjecatelja koji predaje to rješenje.


Članak 7.
PREDUVJETI ZA ULAZAK U OCJENJIVANJE

Da bi Projekt bio prihvaćen moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti:

 • programski kod Projekta ne smije biti pripremljen unaprijed (programiranje se vrši isključivo tokom natjecanja) i ne smije biti klonirano postojeće rješenje koje natjecateljski tim već možda ima sa nekom drugog sličnog natjecanja odnosno postojećeg projekta
 • programski kod Projekta mora biti priložen u odgovarajućem git repozitoriju dodijeljenom od strane Organizatora
 • programski kod koji rješava srž projekta mora u svom većem dijelu biti izrađen od strane tima tijekom trajanja natjecanja te samo manji dio može biti korištenje open-source biblioteka


Članak 8.
OCJENJIVANJE

Da bi bio prihvaćen od strane žirija Projekt mora ispunjavati minimalno jedan od sljedeća dva uvjeta:

 • djelomično razrađen i razvijen Projekt
 • potpuno razrađen i razvijen Projekt

Ocjenjivanje se vrši po slijedećim točkama:
 • tehnička kvaliteta programskog koda
 • logička kvaliteta i pokrivenost projektnog zadatka
 • UI/UX razrađenost Projekta
 • kvaliteta predstavljanja Projekta žiriju

Ocjena je isključivo subjektivna procjena člana žirija te je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe.


Članak 9.
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJECANJA

Organizator će proglasiti pobjednike u subotu, 16.05.2020. u 09:00 sati. Pobjednicima će biti proglašen Tim koji prema zadanim kriterijima osvoji najveći broj bodova. Ukoliko dva tima imaju jednaki broj bodova, boljim Timom između dva s jednakim brojem bodova će se proglasiti onaj koji od 4 članova žirija dobije veći broj pojedinačnih glasova.


Članak 10.
FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

 • 1. mjesto: 18.000,00 kn (slovima: osamnaesttisućakuna) po Timu.
 • 2. mjesto: 7.000,00 kn (slovima: sedamtisućekuna) po Timu.
 • 3. mjesto: 5.000,00 kn (slovima: pettisućekuna) po Timu.


Članak 11.
ISPLATA NAGRADE

Nagrada propisana za osvojeno mjesto koju je osvojio Tim pripada u propisanom punom iznosu iz članka 10. ovih Općih uvjeta svakom pojedinom članu dobitničkog Tima, a isplaćuje se svakom članu tima koji je dostavio sve potrebne podatke vezano za isplatu. Nagrada će biti isplaćena u roku od 30 dana nakon završetka natjecanja. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.
Za potrebe isplate nagrade, Voditelji Timova koji su osvojili nagrade su dužni dostaviti Organizatoru pisanim putem za sve članove broj bankovnog žiro računa na koji će im biti isplaćena nagrada.
Sva davanja (porez, prirez i doprinose) prilikom isplata nagrada snosi Organizator.


Članak 12.
NATJECATELJI U NAGRADNOM NATJECANJU

Natjecatelji ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama, odnosno iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Općim uvjetima.
Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta ugovora, Natjecatelji, a koji su ujedno i autori programa/radova, prenose na Organizatora sva imovinska prava autora te osnivaju u korist Organizatora isključivo prenosivo, te sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno prava iskorištavanja njihovih autorskih prava na rezultatima/programima, a bez plaćanja nagrade i/ili dodatne naknade Natjecateljima. Navedeno, između ostalog, podrazumijeva ovlaštenje i pravo Organizatora da te radove/programe/rezultate/uratke neograničeno koristi i iskorištava na način opisan u ovom članku i da ih oglašava u tiskanim i elektronskim medijima u svrhu promocije, a sve bez potrebe navođenja imena i prezimena autora. Nadalje, prijavljeni Natjecatelji prihvaćaju da ih se fotografira i snima te da se njihovo ime, lik i djelo te osobni podaci iskorištavaju u promotivne, komercijalne svrhe, sve sukladno članku 13. 14. i 15. ovih Općih uvjeta.
U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih, intelektualnih ili drugih prava vezano uz prijavljene radove/uratke prijavljenih Natjecatelja, kao i vezano za oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u produciranim radovima, Natjecatelj koji je autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku na strani Organizatora te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te trećoj strani i Organizatoru nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog, arbitražnog ili administrativnog postupka.
Organizator je ovlašten izvršavati preinake, dorade i druge modifikacije na prijavljenim materijalima/ radovima kao da je autor istih bez potrebe pribavljanja prethodne suglasnosti Natjecatelja koji su njihovi autori. U navedenom slučaju Natjecatelji odgovaraju za povrede autorskih i intelektualnih prava vlasništva samo u odnosu na rezultat/djelo koje je prijavljeno na natjecanju, te se isključuje bilo kakva njihova odgovornost za povrede autorskih prava i intelektualnih prava vlasništva trećih nastalih doradama, preinakama i drugim modifikacijama na radovima/djelu izvršenim od strane Organizatora
Organizator prijavljene materijale svih Natjecatelja može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet..), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe.
Natjecatelji se predajom radova na natjecanju odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.


Članak 13.
POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u natjecanju. Sve prijave zaprimljene korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa bit će uklonjene. Isto vrijedi i za sve prijave podnesene bilo kojim metodama osim onih koje je odredio Organizator.


Članak 14.
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom natjecanju, Natjecatelji su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, podaci o obrazovanju iz prijave za sudjelovanje na natjecanju te njihove fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.


Članak 15.
OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena Timova pobjedničkih uradaka, kao i imena i prezimena te fotografije članova pobjedničkih timova, bit će objavljen i na internetskoj stranici natjecanja kao i na portalima i profilima Organizatora na društvenim mrežama i publikacijama Organizatora nakon proglašenja pobjednika.
Navedeni podaci su javni i moguće su objave u svim drugim medijima.

Članak 16.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Svaka osoba koja se prijavi na natjecanje da bi ostvarila pravo na sudjelovanje u natjecanju pristaje na prikupljanje i obradu njezinih osobnih podataka sukladno ovim Općim uvjetima, a Organizator se obvezuje s osobnim podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
Ispunjavanjem prijave na natjecanje putem obrasca dostupnog na internetskoj stranici i potpisivanjem pisane Izjave o prihvaćanju ovih Općih uvjeta prilikom registracije na mjestu natjecanja, svaka osoba koja se prijavila na natjecanje daje svoj izričiti pristanak na prikupljanje i obradu njezinih osobnih podataka sukladno sljedećim odredbama ovog članka:
a/ Organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba prijavljenih na natjecanje koji su navedeni u prijavi/registraciji na natjecanje i to: ime i prezime, e-mail adresa, broj mobitela, OIB; ako je primjenjivo: JMBAG – jedinstveni matični broj akademskog građanina, naziv i mjesto fakulteta, godina studija i područje kojim se bavi osoba koja se prijavljuje na natjecanje, kao i fotografije i video zapise s natjecanja. Pored navedenog, voditelji Timova koji će osvojiti nagrade na natjecanju su dužni dostaviti Organizatoru broj bankovnog računa na koji će im biti isplaćena nagrada, koji će osobni podatak biti obrađivan i korišten isključivo u svrhu isplate nagrade.
b/ Voditelj zbirke osobnih podataka je za Organizatora: Weblica j.d.o.o. Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec, OIB: 67304695703
c/ Osobni podaci će biti prikupljani i obrađivani u svrhu sudjelovanja na natjecanju te provedbe i promidžbe natjecanja sukladno ovim Općim uvjetima. U tom smislu, svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je:
* prijava//registracija na natjecanje;
* isplata nagrade Natjecateljima iz pobjedničkih Timova
* objava podataka o natjecanju, pobjednicima natjecanja te osvojenim nagradama, kao i objava fotografija i video zapisa s natjecanja u sredstvima javnog priopćavanja, uključujući Internet.
* pozivanje osoba prijavljenih na natjecanje na druga natjecanja ili događanja koje će u budućnosti priređivati Organizator.
* provođenje marketinških i komercijalnih aktivnosti Organizatora.
d/ Primatelji osobnih podataka Natjecatelja kojima će biti isplaćene nagrade mogu biti financijske institucije i revizorske kuće koje surađuju s Organizatorom.
e/ Osobe koje se prijavljuju na natjecanje osobne podatke daju dobrovoljno i imaju pravo u svakom trenutku povući opisani pristanak na prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka, slanjem pisane obavijesti putem pošte preporučeno na adresu: Weblica j.d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22B, 40000 Čakovec.
U tom slučaju prijavljeni natjecatelj gubi pravo na sudjelovanje u natjecanju i na primitak osvojene nagrade, a Organizator će iz svoje baze, sa svojih internih stranica i web stranica i sa svojih profila na društvenim mrežama obrisati osobne podatke takvog natjecatelja najkasnije u roku 5 (pet) radnih dana od dana primitka obavijesti.
f/ Osoba koja se prijavila na natjecanje ima pravo u svakom trenutku ostvariti pristup, odnosno tražiti uvid u njezine osobne podatke i zatražiti njihovo ispravljanje i/ili ažuriranje. Takav zahtjev treba uputiti na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu u prethodnoj točki ovog stavka.
g/ Prikupljene osobne podatke Organizator će čuvati 5 (pet) godina od dana završetka natjecanja, nakon kojeg vremena će ih obrisati iz svoje baze.
Svaka osoba koja se prijavi na natjecanje na način opisan u stavku 2. ovog članka daje svoj izričiti pristanak na objavljivanje njezinih fotografija i video zapisa s natjecanja na internetskoj stranici natjecanja i Organizatora) te na profilima Organizatora i konferencije na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube) i u publikacijama Organizatora, koje su javno dostupne i mogu biti iznesene i u drugim medijima. Također daje svoj pristanak da ukoliko na natjecanju osvoji nagradu, Organizator na isti način odnosno putem istih medija objavi i njezino ime i prezime i podatke o obrazovanju iz prijave na natjecanje, kao i podatke o djelu/materijalu predanom na natjecanju. Ispunjavanjem prijave/ registracije osoba koja se prijavila na natjecanje ujedno daje svoj pristanak na primanje reklamnih obavijesti i obavijesti vezanih za marketinške i druge aktivnosti i događanja Organizatora na e-mail adresu navedenu u prijavi/ registraciji.
Opisani pristanak osoba koja se prijavila na natječaj može povući u svakom trenutku slanjem pisane obavijesti o tome na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu u stavku 2. točki e/ ovog članka.


Članak 17.
RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i prijavljenih Natjecatelja nadležan je stvarno nadležan sud u Čakovcu.


Članak 18.
MOGUĆNOST PREKIDA ILI IZMJENE NATJECANJA

Natjecanje može biti prekinuto ili izmijenjeno u bilo kojem trenutku do početka natjecanja prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja, ali uz obvezu Organizatora da o tome bez odgode stavi obavijest na svoju internetsku stranicu, u kojem slučaju se isključuje bilo kakva odgovornost Organizatora za štetu.


Članak 19.

Ovi će Opći uvjeti biti objavljeni na internetskoj stranici Organizatora.